ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. เงื่อนไขการรับประกันในกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการผลิต โดยไม่คิดมูลค่าการซ่อมและค่าอะไหล่ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ยกเว้นเครื่องเป่าลมร้อนซึ่งรับประกัน 6 เดือน แต่ไม่รวมถึงไส้ความร้อน)

2. สินค้าที่เป็นเครื่องยนต์จะได้รับการรับประกัน 6 เดือน ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการผลิต การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานทั่วไปของลูกค้า

3. การรับประกันจะมีผลหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการ ลงทะเบียนผ่านช่องทาง QR โค้ด (www.mymakita.in.th) ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า มิฉะนั้นจะไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน

4. บริษัท ขอสงวนสิทธิในการรับประกันสินค้า ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์มากีต้าไม่ถูกต้อง การรับประกันจะไม่รวมถึงสินค้าที่ซื้อมาจากนอกประเทศไทย

5. บริษัทฯ ไม่รับประกันความชำรุดใดๆ ที่เกิดกับเครื่องที่ได้รับการซ่อม ถอด หรือดัดแปลงมาก่อน โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของมากีต้า

6. ข้อยกเว้นในการรับประกัน

6.1 สินค้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้จากมากีต้า

6.2 การใช้งานผิดประเภท นอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน

6.3 การดัดแปลงเพิ่ม หรือลดอะไหล่ ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้จากมากีต้า

6.4 อุบัติเหตุทุกประเภทจากความประมาท การตกหล่น หรือภัยธรรมชาติ ร่วมไปถึงความชื้น

6.5 การใช้งานเกินกว่ากำลังไฟฟ้าที่ระบุ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน

6.6 การต่อพวงอุปกรณ์เสริมผิดประเภทที่มิใช่อุปกรณ์แท้จากมากีต้า

6.7 ชิ้นส่วนที่สึกหร่อจากการใช้งานปกติ ยกตัวอย่างเช่น แปรงถ่าน สายไฟ ปลั๊ก หัวจับดอกสว่าน

7. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายการเดินทาง

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more